Het zonnepark

Zonnepark De Melkbussen

Zonnepark De Melkbussen ligt langs de snelweg A58 ter hoogte van Heerle. Het gaat om 3 percelen die samen ongeveer 14 hectare omvatten. Het piekvermogen van het park zal 21,6 MW bedragen; de opbrengst zal rond de 19.4 MW liggen. Dit komt overeen met het huidig stroomverbruik van ruim 6.000 huishoudens. De projectduur bedraagt maximaal 25 jaar.

Planning & procedure

Op 30 mei 2018 is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een vergunning om het park te mogen bouwen. In de loop van 2019 is deze aanvraag na een aantal wijzigingen geactualiseerd. De ontwerpvergunning heeft samen met de vergunningsaanvraag begin 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In maart 2020 hebben we een definitieve omgevingsvergunning voor 25 jaar ontvangen, dus het zonnepark mag gebouwd worden! Om het zonnepark rendabel te kunnen laten draaien is echter nog een subsidie nodig uit het nationale stimuleringsprogramma (SDE+) voor het opwekken van duurzame energie.  De aanvraag hiervoor is in maart 2020 ingediend en eind juni 2020 is hier gelukkig positief bericht over ontvangen. Daarmee is het zo goed als zeker geworden dat het park ook echt kan worden gerealiseerd. Omdat de netaansluiting een lange looptijd kent en we wat vertraging hebben opgelopen met de aanleg van het snelfietspad F58, gaan we er momenteel van uit dat het park vanaf het voorjaar van 2022 wordt gebouwd en eind 2022 in gebruik kan worden genomen voor de duur van 25 jaar. En natuurlijk ruimen we daarna alles weer netjes op en brengen we het landschap terug in zijn oorspronkelijke staat.

In het voorjaar van 2022 starten we een participatietraject. Bewoners en bedrijven in de buurt van Zonnepark De Melkbussen – maar eventueel ook mensen die wat verder weg wonen – kunnen mee-investeren in het project en een prima rendement krijgen op hun investering. Daarnaast kunnen geïnteresseerden ervoor kiezen om de groene stroom van Zonnepark De Melkbussen af te nemen, zodat ze zeker weten dat hun stroom duurzaam wordt opgewerkt en waar die vandaan komt.

Landschappelijke inpassing en natuurversterking

Tijdens de ontwikkeling van het initiatief is veel oog voor de landschappelijke inpassing. Zo mag het woongenot van omwonenden niet verminderen en neemt de waarde van omliggende woningen bij voorkeur eerder toe dan af. Ook vinden we het belangrijk om de ecologische waarde van het gebied te vergroten.

Zo wordt aan de oostkant van het park ongeveer 2,25 hectare aan natuur ontwikkeld, onder meer in de vorm van verbreding van de Smalle Beek. Deze beek is een belangrijke ecologische verbindingszone die wel wat versterking kan gebruiken. Daar hebben dierendoelsoorten als de watervleermuis, bunzing, roodborsttapuit en alpenwatersalamander baat bij.

Ook aan de kant van de Westelaarsestraat wordt natuur ontwikkeld, ongeveer een kwart hectare. Dit betekent dat er in totaal 2,5 hectare natuur zal worden gerealiseerd. Dit is meer dan 4 voetbalvelden en staat gelijk aan ongeveer 15 – 20% van het gehele zonnepark.

Het zonnepark wordt omringd door struweelhagen bestaande uit inheemse soorten struiken die het zicht op het zonnepark wegnemen en een natuurlijke afzetting van het park vormen.  Het aanzicht vanaf de A58 en de Westelaarsestraat zal hierdoor een mooi plaatje opleveren. Verder behouden we het bestaande landschapspatroon en blijft de ontsluiting via de huidige infrastructuur gehandhaafd. En tot slot krijgen de beroemde Melkbussen een mooi plekje midden in de natuur langs de Smalle Beek. Zo blijven ze voor iedereen goed zichtbaar vanaf de A58, zelfs in de nacht! Dan worden ze namelijk verlicht met de energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen.

Aan de noordkant van het zonnepark wordt over een deel van het oorspronkelijk geplande zonnepark een snelfietspad gerealiseerd. Er is een nieuw legplan door ons gemaakt (ontwerp  hoe de zonnepanelen op het veld komen te liggen), nu op een klein deel van de grond geen panelen meer geplaatst kunnen worden. Gelukkig kan er met het nieuwe ontwerp bijna net zoveel energie worden opgewekt, én er ligt een mooi fietspad waarmee duurzame mobiliteit wordt verbeterd.

Lees hier meer over de natuurversterking.

Maatschappelijke meerwaarde

Op verschillende manieren draagt Zonnepark De Melkbussen bij aan maatschappelijke doelen. De lokale productie van een grote hoeveelheid groene stroom past in de huidige maatschappelijke ontwikkeling die onafhankelijkheid en duurzaamheid combineert. We proberen die duurzame energie ook nog eens lokaal af te laten nemen: dus door en voor de bewoners. Een dergelijke aanpak zal de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de energietransitie vergroten.

En over bedrijven gesproken: lokale partijen worden betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de zonneweide, waardoor de regionale economie nog een extra duwtje in de rug krijgt.

In de speeltuin van de plaatselijke Pannekoekenbakker heeft Odura een educatief speeltoestel gesponsord: “de Gamer”. Deze bestaat uit 9 tegels van 60 x 60 cm met beloopbare zonnepanelen en een toplaag van stevig anti-slip glas. De tegels zijn voorzien van sensoren die reageren op beweging van de kinderen. LED-verlichting in de vloer nodigt ze uit om te spelen. De actieve spellen laten de kinderen lekker bewegen, ze ‘bedienen’ de speelvloer door op de tegels te springen. Al spelend leren ze zo meer over de opwekking van duurzame energie.

Lees hier meer over de Gamer.

Techniek

In het ontwerp van het zonnepark worden de panelen geplaatst in een zogenaamde oost-west opstelling. Daarbij zijn de panelen dus niet op het zuiden gericht maar in ‘dakvorm’ op het oosten en het westen. Dit zorgt voor een betere spreiding van de energie opwekking over de dag en een hogere energieopbrengst van het park op jaarbasis, omdat er meer panelen geplaatst kunnen worden zonder dat deze elkaar veel beïnvloeden vanwege schaduw. De stroom van de zonnepanelen gaat naar omvormers die de stroom geschikt maken voor invoeding op ons elektriciteitsnet. Vanwege de grote elektriciteitsaansluiting dienen we na de omvormers nog transformatoren te plaatsen die de elektrische spanning op het juiste niveau brengen.