Natuurrealisatie

Zonnepark De Melkbussen: waar duurzame energie ontwikkeling samengaat met natuurrealisatie.

Dit project laat zien dat zonneparken niet alleen mooi in het landschap kunnen worden ingepast maar ook wezenlijk kunnen bijdragen aan natuurversterking. In totaal wordt ongeveer 20% van het beschikbare oppervlak besteed aan natuurontwikkeling.

Aan de oostzijde van het zonnepark krijgt de Smalle Beek meer ruimte door een 10 meter brede plas-draszone met kruidenrijke oeverbegroeiing. Aan de noordzijde van deze plas-draszone wordt een amfibieënpoel met een flauwe oever gecreëerd. De uitwerking hiervan vindt plaats in nauw overleg met het Waterschap, mede omdat de Smalle Beek een belangrijke ecologische verbindingszone is. Naast deze 10 m plas-draszone wordt een 100 m brede strook kruidenrijk grasland gerealiseerd. Dit wordt op basis van sinusbeheer beheerd om zo een extra hoge ecologische waarde te krijgen. Sinusbeheer is goed voor zowel flora als fauna en het geeft een mooi aanzicht. Aan de zuidzijde van dit kruidenrijke grasland worden de beroemde Melkbussen van Wouw geplaatst op een voor wilde bijen aantrekkelijke terp, middenin cirkels van zonnebloemen, tarwe en grasklaver. Zo blijven ze voor iedereen goed zichtbaar vanaf de A58, zelfs in de nacht! Dan worden de Melkbussen namelijk verlicht met stroom die door de zonnepanelen is opgewekt.

Aan de westzijde van het zonnepark wordt nog eens 0,25 hectare natuur ontwikkeld met opnieuw een kruidenrijk grasland en een bijenheuvel. Dit betekent dat er in totaal 2,75 hectare natuur zal worden gerealiseerd. Dit is ongeveer 4 voetbalvelden groot en staat gelijk aan ongeveer 20% van het gehele zonnepark.

Het zonnepark wordt omringd door struweelhagen bestaande uit inheemse soorten struiken die het zicht op het zonnepark wegnemen en een natuurlijke afzetting van het park vormen.  Het aanzicht vanaf de A58 en de Westelaarsestraat zal hierdoor een mooi plaatje opleveren. Verder behouden we het bestaande landschapspatroon en blijft de ontsluiting via de huidige infrastructuur gehandhaafd.

De natuur die aan de oostzijde van het park wordt ontwikkeld zorgt voor versterking van de ecologische verbindingszone De Smalle Beek. We creëren bijvoorbeeld broedplaatsen en aantrekkelijke schuil- en rustplaatsen voor diverse dieren. Dit zorgt niet alleen voor een mooi plaatje maar ook voor een leefomgeving van de alpenwatersalamander, het bont dikkopje, de bruine winterjuffer, de watervleermuis, de roodborsttapuit en de bunzing (zie afbeeldingen). Deze dieren behoren tot de doelsoorten van de ecologische verbindingszone.